SIA "EFIX" Lietošanas noteikumi

www.efix.lv portala lietotajs, bez redakcijas rakstiskas atlaujas, nedrikst parveidot, kopet, reproducet, parpublicet, parsutit, izplatit jebkada veida informaciju, kas attiecas uz EFIX saturu, ieskaitot programmu un kodu.
www.efix.lv interneta vietnes lietotajs drikst izmantot informaciju bez atlaujas, nekomercialiem nolukiem, saskana ar LR likumu par autortiesibam, noradot attiecigas atsauces un ievietojot EFIX logo.
www.efix.lv lapas lietotajam, lai iegutu darba izmantošanas tiesibas, no darba ipašniekiem attieciba uz katru darba izmantošanas veidu ir jasanem autortiesibu subjekta atlauja.
Ja netiek ieveroti augstak minetie, SIA "EFIX" lietotaju pienakumi, tiek uzskatits, ka ir parkaptas autora tiesibas un atkariba no parkapuma rakstura vai sekam parkapejs saucams pie likuma noteiktas administrativas vai kriminalas atbildibas.

Stingri aizliegts EFIX publicetos materialus kopet, parpublicet, reproducet, izplatit, tulkot vai jebkada cita veida rikoties bez EFIX rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atlauja no EFIX ir sanemta, obligati ir janorada atsauce uz EFIX. efix.lv ir SIA "EFIX" ipašums, kurš satur originalmaterialus, ka ari atvasinatus materialus no citiem resursiem. Iznemot, kur specifiski noradits, publiceta informacija neattaino EFIX viedokli. Informacija, ko satur www.efix.lv ir aizsargata saskana ar LR likumu par autortiesibam. Iesutot jebkada veida informaciju, jus nododiet visas autortiesibas šis informacijas lietošana interneta vietnei EFIX. Portala redakcijai ir tiesibas iesutito informaciju izmantot pec saviem ieskatiem. Interneta vietne patur tiesibas nepieciešamibas gadijuma dzest ievietotos materialus bez iepriekšeja bridinajuma.