SIA EFIX veikala PAZINOJUMS PAR PRIVATUMU

SIA EFIX apnemas aizsargat un cienit jusu privatumu. Ludzu, rupigi iepazistieties ar šo pazinojumu par privatumu, lai jus zinatu, kapec un ka mes vacam jusu datus un ka mes tos izmantosim.

Šaja pazinojuma izskaidrots:

 • Ka mes izmantojam jusu personigo informaciju;
 • Kadu personigo informaciju mes nododam trešajam personam;
 • Cik ilgi mes glabajam jusu personigo informaciju;
 • Informacija par marketinga pazinojumiem;
 • Jusu tiesibas;
 • Ka mes izmantojam sikdatnes;
 • Cita butiska informacija par privatumu;
 • Izmainas taja, ka mes aizsargajam jusu privatumu;
 • Ka ar mums sazinaties.

Kad apmeklesiet musu vietni pirmo reizi, mes lugsim jums apstiprinat sikdatnu izmantošanu atbilstoši ši pazinojuma noteikumiem.
Ja jums radušies jautajumi par to, ka mes aizsargajam jusu privatumu, ludzu, sazinieties ar mums pa e-pastu:info@efix.lv

KA MES IZMANTOJAM JUSU INFORMACIJU

Šaja nodala ir sniegta šada informacija:

 • personas datu kategorijas, ko mes apstradajam;
 • avoti un konkretas personas datu kategorijas, kas nav sanemtas tieši no jums;
 • jusu personas datu apstrades merki; un
 • apstrades juridiskais pamats.

Mes apstradajam informaciju, kas saistita ar musu pakalpojumu sniegšanu musu timekla vietne („darijuma dati”). Darijuma dati var ieklaut jusu kontaktinformaciju, bankas konta informaciju un informaciju par darijumu. Darijuma dati tiek apstradati, lai piegadatu preces un sniegtu pakalpojumus, ka ari saglabatu pareizu šo darijumu uzskaiti. Šis apstrades juridiskais pamats ir savstarpeja liguma izpilde un/vai liguma noslegšana pec jusu luguma, ka ari musu likumigas intereses, proti, pareiza musu majaslapas un tirdzniecibas administrešana.

Mes varam apstradat informaciju, ko jus iesniedzat, lai parakstitos musu e-pasta zinojumu un jaunumu sanemšanai („zinojumapmainas dati”). Zinojumapmainas dati tiek apstradati, lai nosutitu jums atbilstošos zinojumus un jaunumus. Šis apstrades juridiskais pamats ir jusu piekrišana. Tapat, ja mes jau esam pardevuši jums preces vai snieguši pakalpojumus musu majaslapa un jums nav iebildumu, mes varam apstradat zinojumapmainas datus, pamatojoties uz musu likumigajam interesem, proti, lai uzturetu un uzlabotu attiecibas ar klientiem.

Mes varam apstradat informaciju saistiba ar jebkuru pazinojumu, ko jus mums nosutat („korespondences dati”). Korespondences dati var ieklaut sazinas saturu un ar sazinu saistitos metadatus. Ja sazina tiek uzsakta musu majaslapas sazinas formas, majaslapa generes ar korespondenci saistitos metadatus. Korespondences dati tiek apstradati, lai sazinatos ar jums un veiktu uzskaiti. Šis apstrades juridiskais pamats ir musu likumigas intereses, proti, pareiza musu majaslapas un uznemejdarbibas parvaldiba, vienotas un kvalitativas konsultaciju prakses nodrošinašana un domstarpibu risinašana starp jums un musu darbiniekiem.

Mes varam apstradat jusu personas datus, ka noradits šaja pazinojuma, ja tas ir nepieciešams, lai izpilditu vai aizstavetu tiesiskas prasibas, neatkarigi no ta, vai tas rodas tiesas, administrativa vai cita arpustiesas kartiba. Šis apstrades juridiskais pamats ir musu likumigas intereses, proti, musu likumigo tiesibu, jusu likumigo tiesibu un citu personu likumigo tiesibu aizsardziba un nodrošinašana.

Papildus ipašiem nolukiem, atbilstoši kuriem mes esam tiesigi apstradat jusu personas datus, ka tas minets iepriekš, mes esam tiesigi apstradat jusu personas datus ari tados gadijumos, kad šada apstrade ir nepieciešama, lai nodrošinatu atbilstibu musu tiesiskajam pienakumam.

KADU PERSONIGO INFORMACIJU MES NODODAM TREŠAJAM PERSONAM

Mes velamies iegut un saglabat jusu uzticibu. Lai to panaktu, mes kopigosim jusu personigo informaciju tikai tad, ja tas nepieciešams.
Mes esam tiesigi kopigot jusu datus ar šadam trešo personu kategorijam, lai spetu sniegt jums musu pakalpojumus atbilstoši šaja pazinojuma minetajam:

 • Mes esam tiesigi atklat jusu personas datus jebkurai no musu grupas sabiedribam (tostarp musu meitas sabiedribam un kontrolejošajai sabiedribai, un citam tas meitas sabiedribam);
 • Mes esam tiesigi atklat jusu personas datus musu apdrošinatajiem un profesionalajiem konsultantiem, lai parvalditu riskus, iegutu profesionalu padomu vai iesniegtu, istenotu vai nodrošinatu aizsardzibu prasibu gadijuma;
 • Mes esam tiesigi atklat jusu personas datus citiem pakalpojumu sniedzejiem, lai sniegtu ipašus pakalpojumus. Piemeram, timekla vietnes viesošanas pakalpojumu sniedzejiem, piegades uznemumiem, serveru un to uzturešanas pakalpojumu nodrošinatajiem, e-pasta un SMS pakalpojumu sniedzejiem. Apakšuznemeju piesaistes gadijuma mes veiksim visus nepieciešamos pasakumus, lai nodrošinatu, ka musu datu apstradataji nodrošina personas datu konfidencialitati.

Papildus ipašiem gadijumiem mes esam tiesigi atklat jusu personas datus, lai izpilditu musu tiesiskos pienakumus.
Trešas personas, kas minetas šaja punkta, var but registretas ari arpus Latvijas Republikas, Eiropas Savienibas vai Eiropas Ekonomiskas zonas. Ja mes nosutisim jusu personas datus šadam personam, mes veiksim visus nepieciešamos pasakumus, lai nodrošinatu, ka jusu privatums tiek atbilstoši aizsargats. Lai sanemtu vairak informacijas par atbilstošiem drošibas pasakumiem, jus varat sazinaties ar mums e-pasta info@efix.lv

CIK ILGI MES GLABAJAM JUSU PERSONIGO INFORMACIJU

Jusu personas dati, kurus mes apstradajam jebkuram konkretam merkim vai merkiem, netiek uzglabati ilgak, neka tas ir nepieciešams šim merkim vai merkiem. Jebkura gadijuma tie tiek uzglabati ne ilgak ka:

 • darijumu dati tiks uzglabati ne ilgak ka 10 (desmit) gadus pec pakalpojumu sniegšanas beigam;
 • zinojumapmainas dati tiks saglabati ne ilgak ka 3 (tris) gadus.
 • korespondences dati tiks saglabati ne ilgak ka 2 (divus) gadus pec sazinas beigam.

Dažkart mes nevaram precizi noradit, cik ilgi mes uzglabasim jusu personas datus. Piemeram, piekluves dati tiks uzglabati tik ilgi, cik tas nepieciešams ipašiem nolukiem.

Neskatoties uz citiem šis sadalas noteikumiem, esam tiesigi uzglabat jusu personas datus, ja tas nepieciešams, lai izpilditu mums saistošus juridiskos pienakumus.

Dažkart mes nevaram precizi noradit, cik ilgi mes glabasim jusu personas datus. Piemeram, piekluves dati tiks saglabati tik ilgi, cik tas nepieciešams ipašiem nolukiem. Mes esam tiesigi glabat jusu personas datus, ja tas nepieciešams, lai izpilditu mums saistošu tiesisku pienakumu izpildei.

INFORMACIJA PAR MARKETINGA PAZINOJUMIEM

Jus varat atteikties no marketinga pazinojumu sanemšanas no www.efix.lv jebkura laika.
To varat izdarit šadi:

Noklikškinot uz “atteikšanas” saites jebkura e-pasta zinojuma;
Sazinoties ar musu Klientu apkalpošanas komandu: support@efix.lv

 • Ja jus atteiksieties no marketinga pazinojumu sanemšanas, mes atjauninasim jusu profilu, lai nodrošinatu, ka turpmak jus šadus pazinojumus nesanemsiet.
 • Ludzu, ieverojiet, ka, ta ka www.efix.lv ietver plašu savstarpeji saistitu pakalpojumu tiklu, var paiet dažas dienas, lidz informacija tiek atjauninata visas musu sistemas, tapec jus, iespejams, sanemsiet pazinojumus no mums, kamer mes apstradasim jusu pieprasijumu.
 • Atteikšanas no marketinga pazinojumu sanemšanas nenozime, ka tiks partraukta sazina par pakalpojumiem, piemeram, saistiba ar pasutijumu atjauninajumiem.

JUSU TIESIBAS

Šaja pazinojuma dala sniegts jusu tiesibu parskats atbilstoši datu aizsardzibas noteikumiem. Ta ka dažas no tiesibam ir sarežgitas, šaja pazinojuma ietverti tikai galvenie aspekti. Mes ludzam jus iepazities ar attiecigajiem tiesibu aktiem un vadlinijam, lai sanemtu pilnigu informaciju par jusu tiesibam.
Jums ir šadas tiesibas attieciba uz jusu personigo informaciju:

Tiesibas pieklut personigajai informacijai, kas ir musu riciba;
Tiesibas pieprasit jusu datu dzešanu;
Tiesibas ierobežot datu apstradi;
Tiesibas iebilst pret datu apstradi;
Tiesibas uz datu parnešanu;
Tiesibas iesniegt sudzibu uzraudzibas iestadei;
Tiesibas atsaukt piekrišanu.

Ja velaties istenot savas tiesibas, iesniegt sudzibu vai ja jums radušies jautajumi, ludzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: info@efix.lv

 • Tiesibas pieklut datiem. Jums ir tiesibas sniegt piekrišanu vai nepiekrist musu veiktajai jusu personas datu apstradei, un, ja mes veicam apstradi, pieklut personas datiem un citai papildu informacijai. Papildu informacija ietver informaciju par apstrades nolukiem, apstradato personas datu kategorijam un personas datu sanemejiem. Pienemot, ka citu personu tiesibas un brivibas netiek ietekmetas, mes nodrošinasim jusu personas datu kopiju.
 • Tiesibas labot datus. Jums ir tiesibas labot jebkurus savus datus, kas ir neprecizi, un, nemot vera apstrades nolukus, jums ir tiesibas papildinat jebkurus datus, kas ir nepilnigi.
 • Dažos gadijumos jums ir tiesibas dzest jusu personas datus. Šadi gadijumi ietver: (I) personas dati vairs nav nepieciešami saistiba ar nolukiem, kados tie tika vakti vai citadi apstradati; (II) jus atsaucat savu piekrišanu, un cita likumiga pamata apstradei nav; (c) jus iebilstat pret apstradi atbilstoši atseviškiem datu aizsardzibas noteikumiem; (d) apstrade tiek veikta marketinga nolukos; vai (e) personas dati ir apstradati prettiesiski. Tacu atseviškos gadijumos jus šis tiesibas nevaresiet istenot. Iznemuma gadijumi, kad apstrade ir nepieciešama, ir šadi: (I) lai istenotu izteiksmes un informacijas aprites brivibu; (II) lai nodrošinatu atbilstibu musu tiesiskajiem pienakumiem; vai (III) lai celtu, istenotu vai aizstavetu likumigas prasibas.
 • Atseviškos gadijumos jums ir tiesibas ierobežot apstradi. Šadi gadijumi ietver: (a) jus apstridat personas datu precizitati; (b) apstrade ir nelikumiga, un jus iebilstat pret personas datu dzešanu; (c) mums personas dati apstradei vairs nav vajadzigi, tacu tie ir nepieciešami jums, lai celtu, istenotu vai aizstavetu likumigas prasibas; (d) jus iebilstat pret apstradi saskana ar publiskajam vai legitimajam interesem, kamer šads iebildums nav apstiprinats. Ja apstrade ir ierobežota atbilstoši iepriekš minetajam, mes esam tiesigi turpinat jusu personas datu glabašanu. Tacu mes to apstradasim tikai: (I) ar jusu piekrišanu; (II) lai celtu, istenotu vai aizstavetu likumigas prasibas; (III) lai aizsargatu citas privatpersonas vai juridiskas personas tiesibas; vai (IV) svarigu sabiedribas interešu istenošanas noluka.
 • Jums ir tiesibas iebilst pret musu veikto jusu personas datu apstradi saistiba ar specifisku situaciju, kura jus atrodaties. Tacu tas iespejams tiktal, ciktal mums datu apstrade nepieciešama atbilstoši musu vai trešas personas legitimajam interesem. Ja jus iebilsts pret šadu apstradi, mes partrauksim personigas informacijas apstradi, ja vien mes nevaresim uzradit legitimu apstrade iemeslu, kas ir svarigaks par jusu interesem, tiesibam un brivibam, vai ja apstrade ir nepieciešama, lai celtu, istenotu vai aizstavetu likumigas prasibas;
 • Jums ir tiesibas iebilst pret musu veiktu jusu personas datu apstradi tieša marketinga vajadzibam. Ja jus iebilstat pret šadu apstradi, mes partrauksim jusu personas datu apstradi šim nolukam.
 • Jums ir tiesibas iebilst pret musu veiktu jusu personas datu apstradi zinatnieku vai vesturisku petijumu nolukos vai statistikas nolukos. Ja jus iebilstat pret šadu apstradi, mes partrauksim personigas informacijas apstradi, ja vien apstrade nav nepieciešama uzdevuma izpildei, kas tiek veikts sabiedribas intereses.
 • Tiesibas uz datu parnešanu. Tiktal, ciktal musu apstrades tiesiskais iemesls ir: jusu piekrišana; vai liguma izpilde vai darbibu veikšana pec jusu pieprasijuma pirms liguma noslegšanas, jums ir tiesibas no mums sanemt jusu personas datus struktureta, plaši izmantota un mašinlasama formata. Tacu šis tiesibas nav pieejamas, ja to istenošana negativi ietekme citu personu tiesibas un brivibas.
 • Ja jus uzskatat, ka musu veikta jusu personigas informacijas apstrade parkapj datu aizsardzibas noteikumus, jums ir likumiskas tiesibas iesniegt sudzibu Datu valsts inspekcijai, adrese Blaumana iela 11/13, Riga, LV-1011, www.dvi.gov.lv, vai citai uzraudzibas iestadei atbilstoši jusu pastavigas dzivesvietas, darba vietas vai iespejama parkapuma vietas adresei.
 • Tiktal, ciktal musu veikta jusu personigas informacijas apstrade notiek atbilstoši jusu piekrišanai, jums ir tiesibas atsaukt piekrišanu jebkura laika. Piekrišanas atsaukšana neietekmes apstrades tiesiskumu pirms piekrišanas atsaukšanas.

CITA BUTISKA INFORMACIJA PAR PRIVATUMU

Trešo personu timekla vietnes Mes, iespejams, sadarbosimies ar trešajam personam, kas parasti tiek sauktas par pakalpojumu sniedzejiem, kas ir pilnvaroti ievietot trešo personu sikdatnes musu vietnes vai musu pakalpojumus, lietotnes un rikos ar jusu piekrišanu. Šie pakalpojumu sniedzeji lauj mums nodrošinat jums labaku, atraku un drošaku timekla vietnes lietošanas pieredzi. Ieverojiet, ka uz trešo personu sikdatnem attiecas trešo personu privatuma politika, tapec mes neuznemamies nekadu atbildibu par šim privatuma politikam. Bernu personas dati Pakalpojumi, kas tiek sniegti musu vietne, paredzeti personam, kas ir vecakas par 14 gadiem. Individualas lojalitates programmas vai konkursa nosacijumi var ietver atškirigu vai augstaku minimala vecuma ierobežojumu dalibniekam. Ja mums radisies pamatotas šaubas par personas, kas nav sasniegusi šaja punkta mineto vecumu, datu apstradi, mes šadus personas datus no datu bazem dzesisim.

IZMAINAS TAJA, KA MES AIZSARGAJAM JUSU PRIVATUMU

Mes, iespejams, mainisim šo pazinojumu laiku pa laikam, lai atspogulotu to, ka mes apstradajam jusu datus. Ja mes ieviesisim butiskas izmainas, mes informesim jus par to musu timekla vietne vai citadi, piemeram, nosutot e-pastu, lai jus varetu izskatit izmainas pirms musu timekla vietnes turpmakas izmantošanas.

KA AR MUMS SAZINATIES?

Mes vienmer velamies sazinaties ar musu klientiem (ipaši, ja uzskatat, ka mes esam jus pieviluši vai varetu kaut ko uzlabot).
Ja:

jums ir jautajumi vai komentari par šo pazinojumu;
jus velaties, lai mes turpmak neizmantojam jusu informaciju;
jus velaties istenot jebkuras no iepriekš minetajam tiesibam vai jums ir sudzibas, ludzu, sazinieties ar mums.

Jus varat sazinaties ar musu privatuma specialistiem, rakstot mums uz: support@efix.lv